Per 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK’s verboden. Hieronder valt het koudemiddel R22, inclusief mengsels waarin R22 is toegepast, zoals R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in klimaatinstallaties of warmtepompen. Dat kan gevolgen hebben voor uw installatie.

Het doel van het verbod is om verdere aantasting van onze ozonlaag te voorkomen. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.
Koudemiddel dat in de installatie aanwezig blijft, is niet verboden. Dat betekent dat bestaande installaties mogen doordraaien. Bij een eventuele lekkage mag vanaf 1 januari 2015 niet meer met R22 worden na- of bijgevuld. Ook is het gebruik voor servicedoeleinden verboden. Omdat er geen geschikt vervangend koudemiddel beschikbaar is, zal bij lekkage uw R22 installatie langdurig uitvallen.
Climatic is gestart om haar klanten met een R22-installatie hier over te informeren. In overleg met de klant zal worden bekeken wat het beste plan van aanpak is.